رنگ آمیزی دیوار

اصول صحیح رنگ آمیزی دیوار

نقاشی ساختمان مراحلی دارد که باید رعایت شود. انجام این مراحل لازم است و  این به این معنی نیست اگر مراحل را انجام ندهیم رنگ یا بتونه به دیوار نخواهد چسبید و یا اگر دیوار را سنباده کاری نکنیم نمی شود رنگ زد. بلکه به معنی این است که اگر  بدرستی انجام نشود نتیجه مطلوب که همان صاف و تمیز بودن سطح کار است بدست نخواهد امد.

مراحل نقاشی روی سطح دیوار گچی با دیواری که قبلا رنگ امیزی شده است متفاوت است.

رنگ آمیزی دیوار

 مراحل رنگ امیزی دیوار از روی گچ

 زدودن گردوغبار و بازکردن ترکها

 روغنکاری دیوار

 بتونه دست اول

 بتونه دست دوم

 سمباده کاری جزئی كنج دیوار

 استر دست اول

 لکه گیری

 سمباده کاری دقیق

 استر دست دوم

 رنگ رویه

 مراحل رنگ آمیزی دیواری که قبلا رنگ شده

 بازکردن ترکها

 لکه گیری و ترمیم ترکها

 سمباده کاری

 استر دست اول

 لکه گیری دقیق

 سمباده کاری

 استر دست دوم

 رنگ رویه